FOUR ELEMENTS: ЛЕГЕНДИ И ИСТОРИИ, ПОДОБРЯВАЩИ ЧУЖДЕЗИКОВИТЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ


Програма: Erasmus+

Номер на проекта:

Начална и крайна дата на проекта: 20018 – 2020

Тази инициатива се стреми да повиши осведомеността за значението на културата и наследството на ниво ЕС, и да обучи преподаватели, работещи с обучаващи се възрастни, които след това да предадат на обучаемите, уменията и компетентностите, особено езикови и дигитални, които са абсолютно необходими на днешния пазар на труда в ЕС.

Проектът Four Elements е насочен към преподаватели на възрастни и ще използва потенциала на общите културни ценности, свързани с четирите елемента (земя, вода, въздух и огън) на ниво ЕС, за да даде възможност на възрастните да подобрят своите дигитални, чуждоезикови и междукултурни компетенции.

Справянето с общите проблеми на ЕС, като езикови компетенции или дигитализация на образованието, ще бъде приоритет за партньорството. Чрез разработените интелектуални резултати – културата и наследството стават по-достъпни за гражданите на ЕС, а преподавателите са в състояние да ги интерпретират и използват като източник за подобряване на езиковите и междукултурните компетенции на обучаемите:

– Интерактивен инструмент: колекция от легенди и истории, свързани с четирите елемента (земя, вода, въздух и огън) в различни страни от ЕС

– Дигитални книги с национални легенди и истории, свързани с 4-те елемента, и дигитални уроци с насоки за тяхното използване в контекста на преподаване на чужди езици.

– Методически препоръки и база данни с дидактически и педагогически ресурси.

Партньорството разработи и предостави иновативни учебни материали, представени в културно достъпна електронна книга, състояща се от европейски легенди и истории – даваща видимост на основните общи ценности и принципи на ЕС, особено адаптирани за учащите със специални нужди.

 

Участващи държави:
Белгия, Франция, Гърция, Естония, Италия, Словения, Испания 
Координатор по проекта: CVO Kempen (Белгия)

Уебсайт

Социални мрежи