OPEN IT UP: Насърчаване на уменията на учителите за повишаване на компетенциите им при преподаване на възрастни


Програма: Erasmus+

Номер на проекта: n. 2017-1-ES01-KA204-038085

Начална и крайна дата на проекта: 20017 – 2020

Този проект е носител на наградата на EAEA за най-добър проект на ЕС в сферата образование за възрастни през 2019 г., има за цел да разшири и развие компетентнциите на преподавателите за ефективно обучение по грамотност, дигитални и предприемачески умения на възрастни от уязвими групи, като използва ефективни нови инструменти и технологии.

OpenITup е възможност, както за преподавателите, така и за възрастни да придобият необходимите знания и умения да развият собствен бизнес, една много предизвикателна цел, която изглежда и почти невъзможна без основни умения, като грамотност, в света на глобалната цифровизация – дигитални умения, както и основни познания за концепцията на предприемачество.

Основните продукти и интелектуални резултати, разработени по този проект, достъпни за всички на отворената платформа, са както следва:

  • Онлайн курс „Започнете свой собствен бизнес“ на английски, български, немски, гръцки, италиански, испански, полски и турски език. Курсът ще може да бъде достъпен безплатно за преподаватели и обучаващи се възрастни.
  • Инструментариум за преподаватели и обучаващи се с подхода на ИКТ (иновации – комуникационни технологии), включително материали за повишаване на квалификацията на ИКТ и ресурси за обучение в областта на предприемачеството
  • Видеозаписи за стартиращи фирми в Европа, които предоставят практическа и илюстративна информация за това как се зараждат идеите на различните бизнеси; проблемите, пред които са изправени, и начина, по който са били разгледани; научените уроци и др.

Видеозаписи за стартиращи фирми в Европа, които предоставят практическа и илюстративна информация за това как се зараждат идеите на различните бизнеси; проблемите, пред които са изправени, и начина, по който са били разгледани; научените уроци и др.

 

Участващи държави:
България, Гърция, Германия, Италия, Полша, Испания, Турция, Англия
Координатор по проекта: DomSpain (Испания)

Уебсайт