READY WOMEN - НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЖЕНИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ


Uniao_europeia letrasazules

Програма: Erasmus plus KA204

Номер на проекта: 2018-1-ES01-KA204-050765

Начална и крайна дата на проекта: 20018 – 2020

ЦЕЛИ

Общата цел на проекта READY WOMEN е да предложи нови възможности и иновативни инструменти на жени с увреждания за подобряване на тяхната квалификация и по този начин да повиши шансът им за заетост и интеграция на пазара на труда, главно чрез обучителни програми, насочени към Новите възможности за заетост (НВЗ) и нововъзникващите сектори.

 

пецифични цели

 • Повишаване самочувствието на жените с увреждания. 
 • Идентифициране на съществуващите взаимоотношения между жените с увреждания и възможностите за заетост, както и развитие но новите области за работа в ЕС.
 • Откриване на най-добрите практики при включване на работа на жени с физически / сензорни увреждания, свързани с новите възможности за заетост в ЕС.
 • Да подчертаезначението на обучението и подобряването на уменията на жените с физически / сензорни увреждания, като се има предвид, че това трябва да бъде процес на овластяване, който ще позволи на жените да получат възможностите за достъп до работа и използване на новите информационни и комуникационни технологии.
 • Създаване на виртуална съвместна мрежа от жени с физически увреждания от партньорските страни на ЕС, работещи в нововъзникващите сектори, с цел обмен на опит и знания.
 • Обучителен курс, целящ да развие основни и професионални компетентности, както и меки умения за жени с физически / сензорни увреждания.

 

Нашите РЕЗУЛТАТИ

 • Качествено проучване на отношенията между жените с увреждания (главно физически и сензорни увреждания) и възможностите за работа в нововъзникващите сектори във всеки от европейските региони, обхванати от проекта.
 • Разработване на съдържание за изпълнение на транснационален курс за обучение, насочен към експерти/служители от фирмите партньори по проекта, за това как да преподават и обучават основни и професионални компетенции, както и меки умения за жени с увреждания.
 • Разработване на образователно съдържание и последващо прилагане на специфичен курс за обучение по основни и професионални компетенции, както и меки умения, целящ да улесни достъпа до заетост на жени с увреждания.
 • Развитие на Виртуална общност на европейските жени с увреждания и обучение за заетост в новоразкритите възможности на пазара н атруда, свързване с тях и с други жени с увреждания, които вече са заети, за да споделят опит, знания и др.
 • Пилотно прилагане на придружаващ процес за достъп до заетост за жени жени с увреждания

 

 

Участващи държави:
Испания, Португалия, България, Италия, Турция, Гърция и Латвия

Уебсайт