ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Πρόγραμμα: Erasmus+

Αριθμός: 2019-1-LT01-KA204-060488

Έτος (αρχή-ολοκλήρωση): 20019 – 2021

Το έργο Erasmus+ «Εφαρμόζοντας τις Τέχνες στην Εκπαίδευση, στην Ενίσχυση της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας» επιδιώκει να ενθαρρύνει τη δημιουργική χρήση της λογοτεχνίας και των Καλών Τεχνών στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευση ενηλίκων. Στόχος του είναι, επίσης, να εφοδιάσει τους/τις ενήλικες εκπαιδευτικούς και να εκπαιδεύσει επαγγελματίες με πρακτική μεθοδολογία και εργαλεία σχετικά με το πώς να εφαρμόσουν τις τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και ενός εγχειριδίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών για δημιουργική χρήση των τεχνών στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων
  • Βελτίωση ικανοτήτων και γνώσεων ενηλίκων εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών ανθρώπινων πόρων, επιχειρηματιών και ενήλικων μαθητών/μαθητριών σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν τις τέχνες, για να ενισχύσουν η δημιουργικότητα και την καινοτομία
  • Βελτίωση ικανοτήτων των επαγγελματιών κατάρτισης και των ενηλίκων μαθητών/μαθητριών, για να ενισχύσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη στις καθημερινές επιχειρηματικές λύσεις και στη λήψη αποφάσεων
  • Δημιουργία ενός μη τυπικού δικτύου επαγγελματιών στον τομέα της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, για να ενισχύσουν τη διεθνή υποστήριξη και την ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων που αποκτήθηκαν στον τομέα
  • Προώθηση της διατομεακής και διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών-εταίρων, των κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης από την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Η άμεση ομάδα-στόχος είναι εκπαιδευτικοί (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες), εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες, οι οποίοι /εςεργάζονται στον τομέα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων, των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού, των coaches και των μεντόρων, και των επίσημων και μη τυπικών παρόχων κατάρτισης.

 

Συμμετέχουσες χώρες:
Λιθουανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία, Ολλανδία

Ιστοσελίδα