ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Πρόγραμμα: Erasmus+

Αριθμός: 2018-1-ES01-KA204-050711

Έτος (αρχή-ολοκλήρωση): 20018 – 2020

Το έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη της μη τυπικής εκπαίδευσης και της μεταφοράς εμπειρίας και γνώσεων στον τομέα του τουρισμού, υιοθετώντας συνδυασμένες προσεγγίσεις μάθησης, καθοδήγησης και mentoring μέσω ανοιχτών, καινοτόμων και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

  1. Δημιουργία ενός νέου εργαλείου κατάρτισης με βάση τις ΤΠΕ για την υποστήριξη της μη τυπικής εκπαίδευσης και της μεταφοράς εμπειριών στον τομέα του τουρισμού, υιοθέτηση μεικτών προσεγγίσεων μάθησης, καθοδήγησης και mentoring;
  2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού και μαθησιακού υλικού
  3. Υποστήριξη επιχειρηματικών και μη τυπικών ευκαιριών μάθησης και διδασκαλίας μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων και της γνώσης των ατόμων με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλή κατάρτιση που θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση ή να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα του τουρισμού, καθώς και καθοδήγησης και mentoring σε επαγγελματίες του τουρισμού, για να μεταφέρουν την εμπειρία τους
  4. Ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού
  5. Δημιουργία δικτύου επαγγελματιών
  6. Προώθηση της διατομεακής και διακρατικής συνεργασίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ:

Με αυτό το έργο, θέλουμε να βοηθήσουμε τους /τις μικρούς/ές ιδιοκτήτες/ιδιοκτήτριες να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τις δικές τους τουριστικές επιχειρήσεις. 

Επαγγελματίες, οι οποίοι/ες θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους με τους/τις νεοεισερχόμενους/ες στον τουριστικό τομέα και να τους/τις βοηθήσουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση ή μια καριέρα σε αυτόν τον τομέα. Οι διευθυντές/διευθύντριες και οι επαγγελματίες, που θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, γίνονται μέντορες και μεταφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 

Επαγγελματίες, οι οποίοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους, ν ώστε να γίνουν μέντορες των νεοεισερχόμενων και να μεταφέρουν την εμπειρία τους στον τομέα του τουρισμού.

 

Συμμετέχουσες χώρες:
Ισπανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Σουηδία, Φινλανδία 

Ιστοσελίδα