Η ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΙΔΑΙΤΕΡΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΩΝ


Πρόγραμμα: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership

Αριθμός: 2018-1-LV01-KA204-046973-P1

Έτος (αρχή-ολοκλήρωση): 20018 – 2020

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλικότητα, παρατίθενται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη.

Με την ανοιχτή έκφραση της σεξουαλικότητας και των θετικών σεξουαλικών ή αισθησιακών εμπειριών, οι άνθρωποι συνήθως αισθάνονται καλύτερα, έχουν καλύτερη αυτο-εικόνα, γίνονται συναισθηματικά ισχυρότεροι και λιγότερο ευάλωτοι στη σεξουαλική βία. Μπορούν ακόμη και να μειώσουν τη φαρμακευτική αγωγή σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες με άλλα άτομα, αλλά συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ζήσουν πλήρως τη σεξουαλικότητά τους. Έχοντας επίγνωση αυτής της κατάστασης, το έργο μας έχει ως στόχο τη βελτίωση της γενικής υγείας και της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων με αναπηρία.

Η εκπαίδευση είναι μία από τις προϋποθέσεις για αυτοδιάθεση και ενδυνάμωση και, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόσβαση στη σεξουαλική εκπαίδευση, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών λειτουργών, φροντιστών/φροντιστριών, εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών ενηλίκων, γονέων, καθώς και ατόμων με αναπηρία.

Αυτό το καινοτόμο έργο επιδιώκει να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις προκαταλήψεις υπό αυτήν την έννοια. Στόχος του είναι να διαδώσει και να προωθήσει σε ένα νέο ρόλο, τον/την ευρωπαίο/α εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια για άτομα με ειδικικές ανάγκες, ο/η οποίος/α βοηθά άτομα με διαφορετική ικανότητα να βελτιώσουν τα συναισθηματικά και σεξουαλικά αιτήματά τους.

 

Συμμετέχουσες χώρες:
Λετονία, Ρουμανία, Κύπρος, Ιταλία και Ισπανία

Ιστοσελίδα