LET HER IN


INTERNATIONAL NETWORK

Международна мрежа, основана от публични и частни организации, всяка със своя специфичен опит и експертиза, готова да сподели своите знания, умения и ценности и да си сътрудничи с организации, които инвестират в човешкия капитал, за да премахнат обстоятелствата пред които жените се изправят при равнопоставеното си положение в сферата на образованието, трудово представяне, политическо, социално и гражданско участие.

ourvision4

Целта на мрежата е да подкрепи организациите при създаването и развитието на иновативни проекти и инициативи чрез обмен на добри практики, сътрудничество на местно, национално и европейско ниво.

Тази мрежа от организации вярва, че човешкият капитал е недосегаемо богатство в нашето общество, обединяващо знанията, уменията, личните и социалните нагласи на всички граждани. Този капитал, заедно с културните ценности, създават основен икономически ресурс за нуждите на обществото като цяло.

Успоредно с това, жените присъстват предимно в образователния и културния сектор, които също са дейности формиращи основите на нашите общества и ресурсите за утрешния свят. Въпреки това жените все още имат неравен достъп и старт в професионалното и личностно развитие. По този начин инвестирането в „женския капитал“ означава стимулиране на равенството в многообразието в европейското общество.

Чрез менторство, консултации и прилагане на европейски програми за образование и изграждане на капацитет, експертите участващи в LET HER IN имат за цел да подкрепят европейските граждани, със специален фокус върху жените, в различни области, от образованието, работното място, гражданско и социално включване.

Образование и обучение: Работа в посока академично овластяване на жените, с цел равенство на тяхното сегашно или бъдещо работно място. Използвайки наставничество и менторство, обучение и учене през целия живот, ние се стремим да подкрепим жените и да повишим осведомеността, така че заедно да можем да създадем по-равно бъдеще за всички.

Заетост и професионално развитие: стимулиране на заетостта и предприемачеството сред жените чрез премахване на пречките, пред които са изправени. За равното им участие в икономиката, както чрез овластяване, така и чрез промяна на бизнес моделите за справяне с неравенството.

Гражданско участие: допринасяне за динамика, която превръща социалната и политическа среда равнопоставена за жените.

Консултиране и коопериране: партньорство с бизнеси и организации, които активно инвестират в своя човешки капитал. Консултации и създаване на материали, с цел използванто им, като инструменти за подобряване на равнопоставеността

LET HER IN се стреми да разработва и прилага програми за подобряване на баланса между професионалния и личния живот на всички жени, като съчетава личния, социалния и професионалния им живот, чрез укрепване на техния капацитет, производителност, самочувствие и социална отговорност.

Области, в които работим

Обучения и тренинги

  „Способността да се учи е дар; способността да се учи е умение; желанието да се учи е избор.” – Брайън Хърбърт

–  За отворени и достъпни подходи в образованието и обучението.

Ние вярваме, че образованието и обучението не трябва да се ограничават до традиционните групи – деца и младежи в рамките на официалната образователна система. Ние вярваме в подход за учене през целия живот, при който всички граждани, независимо от тяхната възраст, произход или условия, имат достъп до безплатни и висококачествени образователни възможности в еднаква степен. Ние също така вярваме, че формалните и неформалните образователни граници трябва да бъдат размити. Необходимо е обществото ни да осъзнае, че образованието е процес, който може да се осъществява в много сфери на живота и където те самите играят активна роля в собственото си обучение.

Обмята на знания, умения и опит е най-добрият и работещ метод за промяна в общество ни за по-добро бъдеще.

Културно наследство

  „Запазването на собствената култура не изисква презрение или неуважение към други култури“. – Цезар Чавес

–  За материално и нематериално културно наследство, достъпно за всички

Ние вярваме, че културното наследство е универсално и трябва да е достъпно за всички.

Нашите приоритети в тази област са:

 • Включване на хора със специални потребности в Европейското културно наследство чрез обучения, разкриване на иновативни подходи и медиация.
 • Подобряване на достъпа на хора със специални потребности до Европейското културно наследство, използвайки новите технологии и новите форми на медиация
 • The creation of new forms of mediation in situ and outside the walls thanks to digital tools and innovative and alternative pedagogies.

Ние се стремим към:

 • Разработване на нови, междукултурни подходи за участие в културното наследство
 • Насърчаване на междукултурния диалог
 • Подобряване на социалното и образователно измерение на Европейското културно наследство и неговия принос за икономическия растеж и социалното сближаване

Спорт

„Петте S“ на спортните тренировки са издръжливост (stamina), скорост (speed), сила (strength), умения (skill) и дух (spirit); но най-големият от тях е духът.“ – Кен Дохърти

–  За етичен, достъпен и безопасен спорт

Вярваме, че подкрепата за насърчаване на сплотеността на общността чрез спорт, засилва социалното приобщаване и води до засилено чувство за европейска идентичност.

Нашите приоритети в тази област са:

 • Да насърчава доброволческите дейности в спорта, социалното приобщаване и равните възможности
 • Да насочим вниманието към осъзнаването на важността на физическа активност чрез повишено участие
 • Да бъде даден равен достъп до спортни дейности на всички
 • Да се демонстрира как образованието и физическата активност могат да подтикнат хората да бъдат активни извън типичните спортни активности.

Околна среда

„Земята осигурява достатъчно, за да задоволи нуждите на всеки човек, но не и алчността на всеки.“ – Махатма Ганди

–  За по-устойчиви общности и ресурсно ефективна, зелена и конкурентна нисковъглеродна икономика

Нашите приоритети в тази област са:

 • За постигане на по-добро разбиране за екологичните предизвикателства
 • Увеличаване на ефективното използване на ресурсите, като преминем към чиста, кръгова икономика
 • Идентифициране на знанията и пропуски в напредъка на кръговата икономика
 • Повишаване на осведомеността
 • Екологично обучение и изграждане на капацитет, развитие на знания
 • Работа с международни партньори за подобряване на глобалните екологични стандарти.

Технологии

„Гутемберг не чакаше развитието на книжния пазар, за да изобрети печатната машина.“ – Никол Нотат

–  За отворени, пазещи личните данни и по-малко енергоемки цифрови инструменти и платформи

Ние вярваме в силата на иновативната, достъпна и отговорна технология.

Нашите приоритети в тази област са:

 • Намаляване на дигиталната пропаст чрез обучение за всички
 • Разработването на иновативни цифрови инструменти и платформи за достъп до образование, обучение и култура за всички, включително хора със специални нужди

Дейности свързани с равенство между половете

„Колко е важно за нас да разпознаваме и зачитаме нашите герои и героини!“ – Мая Ангелу

–  За нови и иновативни решения за постигане на равенство между половете

Вярваме, че равенството между половет ще осигури по-добри възможности за всички.

Нашият приоритет не е да говорим по въпросите на пола, а да разберем защо равенството между половете е от съществено и решаващо значение в нашия живот. Равенството между половете означава, че мъжете и жените имат еднаква сила и възможности за независимост, образование и личностно развитие: въпросите, свързани с пола, засягат всеки малък елемент, който изгражда човешкия живот, от образованието, до хобитата, до културното наследство.

Гражданско участие

„Един човек може да направи разлика и всеки трябва да опита“ – Джон Ф. Кенеди

–  За справедлив достъп и ефективно гражданско участие

Обществото е концепция, която по дефиниция се състои от индивиди, разглеждани като социални същества, които си взаимодействат и се свързват помежду си в ежедневните си дейности. По този начин, социалното и гражданско участие трябва да се превърне в сърцевината на всяко общество, като овластява и дава възможност на хората, които го съставят, да станат вземащи решения и промени.

Ние вярваме, че всички индивиди трябва да имат равни възможности да поемат активна роля в споменатите процеси, които следователно трябва да бъдат подготвени.

Човешки права

„Когато загубим правото да бъдем различни, губим привилегията да бъдем свободни.“ – Чарлз Евънс Хюз

–  За справедливост и свобода на мнението, изразяването и избора

We are firm believers in basic human rights.

Защита на ценностите и достойнството на всеки човек; разпространението на знанието за човешките права; включване в обществото; осъзнаване на това какво означават термините – свобода, равенство и човечност; разбиране колко много можем да научим от това да бъдем различни: това са само част от приоритетите, върху които искаме да работим.

Правата на човека обхващат всички идеи, интереси, характеристики и вярвания на хората и дори не си даваме сметка колко важни са те в ежедневието ни. Не трябва да ги губим, за да разберем важността им.

Достъпна среда

„Мисля, че понякога истинските граници съществуват за тези, които ни гледат.“ – Кандидо Канаво

– За разнообразна и приобщаваща среда

Ние вярваме, че всеки има право да участва навсякъде и да се чувства добре дошъл. За да бъде достъпна една среда е необходимо да бъде позволено на всеки, който иска да се включи и да бъде част от нея. Това е въпрос, който трябва да се счита за важен от всички, тъй като всички ние можем да бъдем засегнати от физически, социални или икономически бариери, които не позволяват да изпълним плановете си и/или да достигнем целите в живота си.

Нашите приоритети се отнасят не само до създаването на достъпна среда, но също така и до обучението на хора и повишаване на вниманието по тази тема, за да сме наясно, че малките промени могат да доведат до голяма разлика за някого и да позволят цялостно включване.

Работа в мрежа

„Ако искате да вървите бързо, вървете сами, но ако искате да отидете далеч, нека вървим заедно.“ – Африканска поговорка

– За ефективна връзка между общноста и институциите

Ние вярваме в етични и отговорни мрежи.

Нашият приоритет е да създадем мрежа, където:

 • членовете споделят едни и същи ценности и имат общи цели
 • има уважение и взаимно доверие
 • членовете се подкрепят и подсилват един друг