ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ


Πρόγραμμα: Erasmus+

Αριθμός: 2019 -1 – UK01-KA205- 060936

Έτος (αρχή-ολοκλήρωση): 20019 – 2021

Οι εταίροι θα αναπτύξουν μία νέα βάση πηγών κατάρτισης βέλτιστων πρακτικών, η οποία θα δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ εταίρων από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα, που εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Η βάση αυτή θα είναι χρήσιμη για όσους/ες εργάζονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στη Νεολαία, στη Σχολική Εκπαίδευση και σε περιβάλλον που σχετίζεται με την υγεία και τη νεολαία. Αυτή η βάση θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των διαφόρων πρακτικών που ανταλλάσσονται και αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου. Για το σκοπό αυτό, θα διοργανωθούν διεθνή εργαστήρια σε κάθε χώρα όπου οι εταίροι θα μάθουν νέες στρατηγικές και τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουν με τους/τις νέους/νέες στις κανονικές τους δραστηριότητες.

 

Συμμετέχουσες χώρες:
Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Πολωνία, Ισπανία, Βουλγαρία, Βόρεια Ιρλανδία

Ιστοσελίδα